Va multumim si pe aceasta cale pentru interesul acordat serviciilor noastre !

Depunem constant eforturi pentru a asigura confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Legalitatea, transparenta si caracterul echitabil al oricarei operatiuni de prelucrare reprezinta o prioritate pentru noi, sens in care va invitam sa cititi cu atentie si in integralitate politica noastra in acest sens.

 

Date privind operatorul de date cu caracter personal

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul paginii web www.car-centric.ro este societatea CARCENTRIC SRL, avand sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Semicercului, Nr. 12, Etaj III, Inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/9033/2011, Cod unic de inregistrare: RO 28914903 (denumita in continuare CARCENTRIC).

Operatorul poate fi contactat la adresa de e-mail: office@car-centric.ro sau la nr. de telefon: (+4)0757 048 801.

Ce este „prelucrarea” conform  Regulamentului European nr. 679/2016 (GDPR)?

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

Datele colectate de CARCENTRIC, in functie de modalitatea si scopul comunicarilor primite

Accesarea si consultarea prezentei pagini web nu este conditionata de furnizarea de date cu caracter personal din partea Utilizatorilor (persoane vizate).

CARCENTRIC colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal transmise fie la adresele de comunicare afisate pe site, fie prin intermediului formularului de contact disponibil pe site.

Tipurile de date prelucrate depind de modalitatea in care persoana vizata contacteaza operatorul si de scopurile in care realizaeza comunicarea: solicitare informatii de orice tip – solicitare punctuala sau periodica de oferte – transmitere de oferte – transmitere CV in vederea recrutarii – solicitari/reclamatii/sesizari privind datele sale cu caracter personal – feedback pentru produsele si serviciile care i-au fost furnizate, cu privire la conditiile de colaborare si orice contact cu angajatii/reprezentantii CARCENTRIC (strict din prisma celor care intereseaza CARCENTRIC).

Tododata, CARCENTRIC poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici), furnizate de catre browserul de internet prin intermediul caruia se face accesul la site, insa astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

 

Concret:

prin completarea formularelor de contact puse la dispozitie pe site intr-unul din scopurile precizate anterior, persoana vizata furnizeaza: nume (optional), prenume (optional), adresa de e-mail (obligatoriu), numar de telefon (optional). Distinct de acestea, persoana vizata mai poate oferi date cu caracter personal, fara solicitarea operatorului, prin completarea spatiului destinat masajului propriu-zis.
prin transmiterea de mesaje de orice tip sau efectuarea de apeluri telefonice la adresele de contact disponibile de site, persoana vizata furnizeaza: datele sale de contact aferente modalitatii de comunicare alese si, eventual, alte date, precum sexul su anul nasterii si varsta, (in masura in care reiese implicit din numele sau adresa de e-mail), orice date furnizate in cuprinsul mesajului propriu-zis, numele si prenumele optional (cu exceptia CV-urilor, si a solicitarilor/reclamatiilor/sesizarilor privind datele lor, solicitari/reclamatii/sesizari care presupun o identificare prealabila adecvata, conform prezentei politici).
prin transmiterea de CV-uri la adresele de contact afisate, persoana vizata furnizeaza: nume, prenume, sex, varsta, numarul de telefon (optional) si adresa de e-mail (optionala in cazurile in care CV-ul se transmite fizic, la sediul societatii, si se indica un numar de telefon pentru contact), adresa (optional), deumirile/numele fostilor angajatori si functia ocupata, studiile urmate. Orice date suplimentare fata de cele precizate anterior sunt trasmise strict la initiativa persoanei vizate.
prin activarea cookies-urilor de marketing utilizate de site-ul nostru, pentru a primi oferte si informari privind servicii si produse noi/promotii etc (newsletter), persoana vizata furnizeaza datele preciyate in documentul intitulat Politica de cookies, disponibil pe site – in acest caz, rugam consultarea Politicii de cookies.
prin transmiterea de solicitari/reclamatii/sesizari privind datele sale, direct sau prin imputernicit, persoana vizata furnizeaza numele, prenumele, datele de contact aferente modalitatii de comunicare alese sau alte date de contact (daca doreste sa primeasca informarile aferente solicitarii/reclamatiei/sesizarii sale intr-o alta modalitate decat cea in care a transmis-o catre operator), alte date ce pot fi deduse din prenume si adresa de e-mail, si un alt atribut de identificare/dovata calitatii imputernicitului si atributele sale de identificare (numai in conditiile descrise mai jos, la sectiunea Solicitari/reclamatiei/sesizari privind datele cu caracter personal – gestionare, solutionare, comunicare si cooperare)
Scopul colectarii si prelucrarii datelor

pentru respectarea si asigurarea exercitarii in mod efectiv a tuturor drepturilor si intereselor legitime ale personelor vizate;
pentru gestionarea/solutionarea/investigarea oricaror solicitari/sesizari/reclamatii/oferte primite prin intermediul formularelor de contact si la adresele de comunicare afisate, inclusiv pentru a raspunde acestora in functie de natura lor si pentru indeplinirea obligatiilor operatorului, inclusiv cele stabilite de GDPR, legislatia nationala in materie datelor si de catre Autoritatea de Supraveghere;
pentru a comunica ofertele noastre si pentru a ne promova produsele;
pentru a ne imbunatati permanent produsele si serviciile, derularea colaborarilor de orice tip, masurile si politicile de securitate si confidentialitate;
pentru ocuparea locurilor de munca vacante.
Concret:

Datele furnizate de persoana vizata conform punctelor 1-5 de mai sus sunt utilizate pentru comunicarea unui raspuns la solicitarea adresata/ pentru programarea unui interviu pre-angajare prin:

contactarea pe e-mail sau dupa caz, telefonic ;
daca singura coordonata de contact furnizata de catre persoana vizata este adresa sa, prin corespondenta;
daca singura data de contact furnizata este numarul de telefon, iar solicitarea are un caracter complex, care necesita o comunicare ampla si nu ar putea fi transmisa, in mod rezonabil, telefonic, CARCENTRIC poate solicita telefonic inclusiv furnizarea unei adrese de e-mail, la libera optiune a solicitantului de a o furniza ori nu, fara ca nefurnizarea sa conditioneze furnizarea acelor informatii care pot fi transmise, in conditii rezonabile, si telefonic.
Datele furnizate pe persoana vizata conform punctului 6 de mai sus vor fi utilizate pentru confirmarea identitatii sale in mod adecvat si rezonabil, pentru efectuarea de verificari, pentru adoptarea unor masuri adecvate etc. si pentru furnizarea unui raspuns/asigurarea unei informari adecvate catre persoana vizata, in conditiile sectiunii – Solicitari/reclamatiei/sesizari privind datele cu caracter personal – gestionare, solutionare, comunicare si cooperare, din prezentul document.

 

In cazul transmiterii unui feedback negativ din partea unei persoane fizice, CARCENTRIC va depune toate eforturile rezonabile pentru a cerceta si, eventual a remedia situatia, si va transmite persoanei vizate un raspuns adecvat. Prelucrarea in scopul trasmiterii unui raspuns se subordoneaza interesului legitim al operatorului de a-si multumi clientii, de a-si mentine buna-reputatie si imaginea, de a verifica modul in care angajatii si/sau reprezentantii sai, respecta in relatiile cu tertii normele legale, Regulamentul intern al operatorului, politicile sale privind datele cu catacter personal, bunele moravuri si buna-cuviinta.

La perioade rezonabile de timp, ca regula, din 6 in 6 luni, sau la alte termene in raport de anumite circumstante specifice precum (nelimitativ) furnizarea de produse sau servicii noi/angajarea de nou personal, operatorul poate invita clientii sai persoane juridice sa trasmita un feedback privind orice aspect in legatura cu serviciile/produsele oferite/modalitatea de prestare si sa faca inclusiv propuneri in vederea imbunatatirii serviciilor.

 

Temeiurile prelucrarii datelor de catre Operator

 

CARCENTRIC prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.car-centric.ro in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, pentru trimiterea de informari periodice, in functie de canalul pentru care a optat persoana vizata: e-mail si/sau SMS si/sau telefon si/sau social media;
in baza interesului sau legitim de a-si prezenta produsele si serviciile inclusiv in mediul on-line, de a onora solicitarile de orice tip transmise de persoanele vizate, a-si pastra buna-reputatie si imaginea, subordonat interesului superior al consumatorilor finali de a fi informati in mod corespunzator si de a beneficia de produse si servicii de calitate;
executarea contractelor (in cazul comunicarilor/solicitarilor conexe fazei pre-contractuale si contractuale si in cazul transmiterii de feedback-uri)
obligatiile legale ale operatorului, in raport de specificul activitatii desfasurate in mediul on-line, in raport de obiectul sau de activitate ci conform GDPR.
 

 

Durata prelucrarii

 

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.car-centric.ro, prelucrate de CARCENTRIC sau de partenerii CARCENTRIC sunt retinute pentru o perioada determinata, in functie de scopul colectarii:

datele colectate involuntar de operator pentru o, perioada de 3 ani de la momentul colectarii;
datele furnizate prin intermediul formularelor disponibile pe site, pentru o perioada de 5 ani de la momentul colectarii;
datele colectate prin intermediul oricaror comunicari transmise de persoanele vizate la datele de contact furnizate pe site, pentru o perioada de 5 ani de la momentul colectarii;
datele aferente CV-urilor transmise in vederea recrutarii, pentru o durata de 1 an de la data colectarii; prin exceptie, pentru CV-urile persoanelor angajate, acestea vor fi atasate la dosarele lor persoanale, si vor fi pastrate in scopul derularii contractului, iar dupa incetarea contractului de munca in orice mod, vor fi pastrate pe o durata de 75 de ani conform termenului prevazut de Legea nr. 16/1996 a arhivelor nationale, republicata.
datele prelucrate in scop de marketing pe baza de consimtamant, pana la retragerea consimtamantului persoanelor vizate.
datele aferente documentelor prin care operatorul poate proba in fata ANSPDCP a modului de solutionare al sesizarilor/reclamatiilor/solicitarilor persoanei vizate, facute personal sau prin imputernicit, obtinerea consimtamantului s.a.m.d., vor fi pastrate pe durate de cel putin 3 ani, indiferent de durata stabilita pentru prelucrare, strict din prisma posibilitatii operatorului de a proba in fata A.N.S.P.D.C.P desfasurarea unei prelucarri conforme si respectarea drepturilor persoanei vizate.
Drepturile persoanei vizate. Modalitati de exercitare. Masurile si Garantiile CARCENTRIC

 

Orice persoana vizata are urmatoarele drepturi in raport cu operatorul de date cu caracter personal:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea CARCENTRIC ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si in caz afirmativ, se poate obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul  de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea CARCENTRIC.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de CARCENTRIC, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care CARCENTRIC nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a  opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale CARCENTRIC prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In situatia in care se considera ca drepturile care-i sunt recunoscute de prin Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.

 

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

Adresa: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336;
Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212;
Fax: +40.318.059.602;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: dataprotection.ro.
_____________________________________________________________________________________

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.car-centric .ro fiecare utilizator sau dupa caz, client, intelege si accepta ca operatorul si partenerii sai sa  prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

In prelucrarea datelor cu caracter personal, CARCENTRIC si oricare partener CARCENTRIC va actiona in mod legal, echitabil si transparent, cu respectarea tuturor principiilor impuse de legislatia in vigoare. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinte, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

Carcentric transfera datele colectate prin intermediul site-ului catre service-ul auto colaborator, pentru a-si putea indeplini obligatiile legale, pentru a-si satisface interesul legitim de furnizare a unor produse/servicii/informatii/solutii de calitate superioara si adaptate nevoilor clientilor sai. Totodata, ocazional, strict in raport de scopurile prelucrarii, datele pot fi transmise catre departamentele externalizate si furnizorii ocazionali de servicii.

 

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, CARCENTRIC isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internationale si nationale in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Printre aceste masuri de securitate se numara (fara a se limita la) – securizarea spatiilor de stocare fizice/digitale a datelor (chei, parole, alerte de securitate, notificari de accesare sistem, antivirus), limitarea accesului la date strict la persoanele cu atributii specifice in raport de scopul prelucrarii, informarea, responsabilizarea si indrumarea adecvata a angajatilor, partenerilor, colaboratorilor carora li se permite accesul la date, stabilirea unor atributii specifice in contractele si fisele de post ale angajatilor, incheierea unor Acorduri de confidentialitate cu colaboratorii externi/departamentele externalizate/furnizorii de servicii si orice alte persoane carora li se permite accesul la date sau li se transfera date.

 

CARCENTRIC nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.car-centric.ro, cu exceptia angajatilor autorizati, partenerilor CARCENTRIC sau a persoanelor imputernicite ale CARCENTRIC ori ale partenerilor CARCENTRIC carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele CARCENTRIC (prestare servicii, asigurare informare completa si corecta a persoanelor vizate, transmitere comunicari marketing, etc.) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala sau o solicitare legitima a unei autoritati competente in sarcina CARCENTRIC si/sau a partenerilor, colabotatorilor, angajatilor sai.

 

Solicitari/reclamatii/sesizari privind datele cu caracter personal si Brese de securitate – gestionare, solutionare, comunicare si cooperare.

Orice solicitari/reclamatii/sesizari privind datele cu caracter personal vor fi adresate operatorului in scris, intr-una dintre modalitatile de contact disponibile pe site si, cu furnizarea unei adrese de contact la care raspunsul/informarile aferente acesteia se pot comunica tot in scris. In acelasi mod se va proceda si in cazul solicitarilor/comunicarilor conexe unor solicitari/reclamatii/sesizari anterioare.

La adresarea oricarei solicitari/reclamatii/sesizari, solicitantul se va identifica in mod corespunzator, pentru a preintampina compromiterea confidentialitatii datelor, adoptarea unor masuri la solicitarea unor persoane neindreptatite/neautorizate sau punerea in pericol/incalcarea in orice mod a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor vizate in raport de datele carora este formulata solicitarea.

In cazul cererilor formulare prin imputernicit, se va proceda inclusiv la idetificarea adecvata a imputernicitului si verificarea calitatii sale (inclusiv direct de la persoana vizata).

Solicitarile transmise telefonic sau solicitarile in care singura data de contact disponibila este numarul de telefon al persoanei vizate nu vor fi avute in vedere, pana nu vor fi transmise in scris, in conditiile precizate anterior. Deopotriva, daca solicitarea este facuta in conditii care sa ridice o suspiciune a operatorului cu privire la identitatea solicitantului sau cu privire la caracterul legal al solicitarii operatorul va putea suspenda solutionarea pana la furnizarea unor informatii/date suplimentare rezonabile in vederea confirmarii identitatii si/sau calitatii solicitantului.

Subordam aceaste cerinte obligatiei noastre noastre legale si interesului nostru legitim de a dovedi respectarea drepturilor dumneavoastra conform GDPR si a tuturor normelor legale in materia potectiei datelor.

Solutionarea oricarei cereri se va realiza in termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

Raspunsul la solicitare si/sau orice comunicari aferente specificului ei vor fi transmise in scris persoanei vizate sau persoanei imputernicite de aceasta, in modalitatea in care operatorul a primit solicitarea (exemplu – pentru solicitarea transmisa prin e-mail se va raspunde prin e-mail, pentru solicitarea prin corespondenta fizica se va raspunde prin corespondenta fizica), sau in alta modalitate scrisa expres si rezonabil solicitata de persoana vizata/de imputernicitul sau.

Bresa de securitate este o  incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, spre exemplu – prelucrarea neautorizata in oricare dintre modalitatile enumerate in definitia prelucrarii de mai sus.

In cazul unei brese de securitate, operatorul o va notifica la A.N.S.P.D.C.P fara intarzieri nejustificate si, daca este posibil, in termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunostinta de aceasta, cu exceptia cazului in care este putin probabil sa genereze un risc pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice.

 

In cazul in care bresa de securitate este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul va informa in mod adecvat si conform legii inclusiv persoana vizata, fara intarzieri nejustificate.

Exceptional, informarea persoanei vizate in cazul unei brese nu se va realiza daca:

a) s-au adoptat masuri de protectie tehnice si organizatorice adecvate privind datele vizate de bresa, prin care aceste date au devenit neinteligibile oricarei persoane care nu este autorizata sa le acceseze,
b) operatorul s-a asigurat, prin masuri ulterioare adecvate ca riscul ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate nu mai este susceptibil sa se materializeze;
c) informarea ar necesita un efort disproportionat. In aceasta situatie, se va efectua o informare publica – prin site-ul web al operatorului si, eventual, intr-o alta modalitate care va fi considerata necesara de A.N.S.P.D.C.P sau care ar asigura o modalitate de informare la fel de eficienta a persoanelor vizate.
In faza prealabila solutionarii oricarei solicitari/reclamatii/sesizari si in cursul solutionarii sale, cat si in cazul oricarei eventuale brese de securitate, raporturile dintre operator cu persoana vizata si cu Autoritatea de Supraveghere vor fi caracterizate de transparenta si deschidere la cooperare din partea operatorului.

 

Modificarea Politicii de Confidentialitate

Daca este necesara o schimbare a prezentelor reguli de confidentialitate, CARCENTRIC va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta si completa privind  datele colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Versiune publicata la 05.03.2019

2019 Copyright CARCENTRIC SRL